Vymedzenie niektorých pojmov

,,Realitná činnosť“ je pre účely tohto Kódexu podnikanie v sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností bez ohľadu na právnu formu ktorou sa tento predmet podnikania vykonáva.

,,Klient“ je pre účely tohto Kódexu osoba (fyzická alebo právnická), ktorej realitná kancelária alebo jej maklér má poskytnúť alebo poskytuje služby spojené s Realitnou činnosťou.

,,Zmluva“ je pre účely tohto Kódexu akákoľvek zmluva, predmetom ktorej je odplatný alebo bezodplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z pôvodného vlastníka nehnuteľnosti na nového vlastníka nehnuteľnosti, či odplatné alebo bezodplatné prenechanie nehnuteľnosti do užívania vlastníkom nehnuteľnosti tretej osobe.

,,Sprostredkovateľská zmluva“ je pre účely tohto Kódexu akákoľvek zmluva, predmetom ktorej je záväzok realitnej kancelárie odplatne alebo bezodplatne sprostredkovať Klientovi uzavretie Zmluvy za podmienok dohodnutých medzi Klientom, ako záujemcom a realitnou kanceláriou ako sprostredkovateľom.

Etický kódex realitnej kancelárie

I. Predmet

Etický kódex predstavuje súhrn základný hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

II.Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých maklérov realitnej kancelárie BROKER - REAL

III.Základné vlastnosti realitného makléra

Vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér Vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.

Správa sa za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

Je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a predpisy vydané Slovenskou realitnou akadémiou.

Je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie. Maklér pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov nad svojimi záujmami.

IV.Komunikácia s klientom

Pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).

Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.

Pri vykonávaní činnosti zachováva zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech.

Uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

V.Komunikácia s inými maklérmi

Pri spolupráci s inými realitnými maklérmi si maklér vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a vytýči oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.

Maklér musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

VI.Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

Maklér je povinný:

Informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,

Priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený, bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,

V primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

Starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami, chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.

Poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.

V prípade, ak maklér prijíma preddavok na svoju odplatu, je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

V prípade, ak maklér prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za sprostredkovateľské služby makléra, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.

Po realizácii každého obchodného prípadu je maklér povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať.

VII.Záverečné ustanovenia

Etický kódex je platný na celom území Slovenskej republiky.

Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany makléra si vedenie spoločnosti BROKER-REAL vyhradzuje právo začať proti maklérovi disciplinárne konanie.