GDPR - Spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018.

Sprostredkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje je spoločnosť BROKER-REAL s.r.o., so sídlom Murgašova 3, Košice, IČO: 47775114, DIČ: 2024090112, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35802/V, konateľ: Ladislav Magyar.

Dotknutými osobami sú najmä záujemca o nehnuteľnosť a vlastníci nehnuteľností, poistník v prípade poistenia, žiadateľ o úver a záujemca o vypracovanie ponuky. V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Obchodní partneri sú najmä: banky, správcovské spoločnosti, finančno-poradenské spoločnosti, Okresné úrady, katastrálne odbory, advokátske kancelárie, znalci a pod.

Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je vymedzený nasledovným rozsahom: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, osobné údaje z dokladu totožnosti, informácie o nehnuteľnosti a cene a v prípade spracovania úveru informácie o zamestnávateľovi a príjme žiadateľa o úver. (napr. daňové priznanie, výplatné pásky)

Doba uchovávania osobných údajov:

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Zabezpečenie vašich osobných dát

Slovenská banková asociácia dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom.

Právo na informácie

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo podať sťažnosť konateľovi – štatutárovi.
Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov

Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
Vaším právom je požiadať o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.
S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.

Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete tiež obracať e-mailom na adrese: [email protected], Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti BROKER-REAL s.r.o.
Murgašova 3, Košice.


Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná dňa 15.5.2018

Nájdete nás Murgašová 3, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť BROKER-REAL s.r.o.. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná