Reklamačný poriadok

Podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka má Spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie. Práva a povinnosti spotrebiteľa : § 18 a 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Reklamačný poriadok vydaný :

- Realitnou spoločnosťou( ďalej „realitná spoločnosť“): BROKER-REAL s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35802/V, so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice.

- Reklamácie vybavuje zodpovedná osoba- konateľ realitnej spoločnosti Ladislav Magyar, alebo ním poverená osoba.

- spotrebiteľ, klient ( ďalej „klient“): fyzická osoba alebo právnický subjekt, má právo v zmysle uvedených právnych predpisov uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek pobočke, alebo priamo v sídle realitnej spoločnosti.

- Reklamáciou: sa rozumie uplatnenie si nároku - preverenie na kvalitu a rozsah o poskytnutí dohodnutých služieb, zodpovednosti za služby za ktoré realitná spoločnosť zodpovedá v zmysle dohody a zmluvy, alebo ak preukáže že ralitná spoločnosť porušila jeho práva.

Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje písomnou formou odovzdaním osobne, zaslaním poštou, alebo inými komunikačnými prostriedkami napr.: e mail. Reklamácia má byť spísaná zrozumiteľne a jasne, s uvedením práva a nárokov ktoré si voči spoločnosti uplatňuje, prikladá dokumenty a dôkazy. Telefonicky si môže dohodnúť osobné stretnutie na linke pre služby zákazníkom: +421 948 544 654. Realitná spoločnosť je povinná každú reklamáciu riadne zaevidovať ihneď pri uplatnení klientom, vydať o tom potvrdenie, podľa možnosti ju aj ihneď vybaviť. Ak to okolnosti vyžadujú najneskôr v termíne do 30 dní. Realitná spoločnosť je povinná podľa možností postupovať tak, aby bola reklamácia vybavená k spokojnosti klienta a o výsledku reklamácie - opodstatnenosti alebo zamietnutí písomne informovať klienta najneskôr do 30 dní. Po uplynutí doby na vybavenie reklamácie, alebo podaním neopodstatnenej reklamácie majú obidve strany nárok odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za opodstatnenú, poskytne klientovi náhradu formou zľavy na službu, alebo iné plnenie. Náklady súvisiace s podaním oprávnenej reklamácie znáša realitná spoločnosť. V prípade neoprávnenej reklamácie zo strany klienta, realitná spoločnosť si uplatní nárok voči klientovi na ušlé náklady súvisiace s vybavovaním reklamácie.

Ak napriek vybaveniu reklamácie klient prejavuje nespokojnosť s vybavením a spôsobom, má právo si uplatniť nárok v zmysle § 125 zák. 391/2015 Z.z., prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo formou mediácie.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť : 1.1.2022.

Realitná spoločnosť v záujme minimalizovania rizika, vývoja a zmien právnych a podnikateľských predpisov, má právo tento reklamačný poriadok meniť a dopĺňať.

Nájdete nás Murgašová 3, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť BROKER-REAL s.r.o.. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná