Právne služby

Poskytne komplexný právny servis

Právne služby pre našich klientov zabezpečíme prostredníctvom vlastného renomovaného právnika, ktorý Vám poskytne komplexný právny servis pri vyhotovovaní kúpnych zmlúv, zmluvy o budúcich zmluvách, záložných zmlúv a iných právnych dokumentoch, ktoré sú potrebné pre konkrétne obchodné prípady.

ZÁKONY SÚVISIACE S REALITNOU ČINNOSŤOU

Zákon č.40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

Zákon č.50/1976 Zb. - Stavebný zákon a súvisiace predpisy v znení neskorších úprav

Zákon č.92/1991 Zb. - „O podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.“ v znení neskorších predpisov

Zákon č.229/1991 Zb. - „O úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.“ v znení neskorších predpisov

Zákon č.330/1991 Zb. - „O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.“ v znení neskorších predpisov Úplné znenie vyhlášky Ministerstva financií SR č.465/1991 Zb. „O cenách stavieb, pozemkov trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov“ v znení neskorších predpisov

Zákon č.42/1992 Zb. - „O úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách.“ v znení neskorších predpisov

Zákon č.182/1993 Zb. - „O vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“ v znení neskorších predpisov

Zákon č.162/1995 Zb. - „O katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam“ - Katastrálny zákon v znení neskorších predpisov

Zákon č.180/1995 Zb. - „O niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“

Zákon č.181/1995 Zb. - „O pozemkových spoločenstvách.“

Zákon č.202/1995 Zb. - Devízový zákon Vyhláška Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska č.203/1995 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona Vyhláška Úradu geodézie , kartografie a katastra SR č.70/1996 Zb. , ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon v znení neskorších predpisov Vyhláška Úradu geodézie , kartografie a katastra SR č.157/1996 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon č.180/1995 Zb.

Oznámenie č.40/1996 Zb. - opatrenie z 11.1.1996, ktorým sa ustanovuje postup pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov. Vyhláška Úradu geodézie , kartografie a katastra SR č.331/1996 Zb. , ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností.

Nájdete nás Murgašová 3, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť BROKER-REAL s.r.o.. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná